Home News & Events ภาพยนตร์หมอลำมาเนียฯ แถลงข่าวกิจกรรม “การต่อยอดจากงานวิจัย จากรากเหง้าทางวัฒนธรรม สู่ภาพยนตร์แห่งจิตวิญญาณ”